رویدادها

11 شهریور

اهداء تندیس، نشان و لوح امین الضرب به مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ

اهداء تندیس، نشان و لوح امین الضرب به مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ اهداء تندیس، نشان و لوح امین الضرب به مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ اهداء تندیس، نشان و لوح امین الضرب به مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ اهد . . .

مشاهده رویداد